Rijkevorselse Darts Bond

Reglement

 

1. Algemene bepalingen:

1.1 Alle dartswedstrijden aangaande de “ RDB”, zullen verlopen volgens de onderhavige reglementen en bepalingen. Deze zullen dan ook niet gewijzigd worden tijdens de wedstrijden!

1.2 Eventuele geschillen aangaande de hierna vernoemde reglementen en bepalingen dienen aan het bestuur te worden voorgelegd. Opdat het bestuur de nodige beslissingen kan nemen.

1.3 Deze reglementen zijn bedoeld voor alle spelers binnen “RDB”, met alle spelers wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrouwelijke of mannelijke spelers.

 

2. De pijlen oftewel darts:

Samenstelling en afmetingen:

2.1 Een set pijlen bestaat uit drie stuks.

2.2 Enkel darts met metalen punten worden gebruikt binnen “RDB”.

2.3 De maximale lengte van een dart, gemeten vanaf de punt tot het einde van de flight, bedraagt 30,5cm

2.4 Elke pijl zal niet zwaarder wegen dan 50 gram.

 

Het gebruik van de pijlen:

2.5 Vooraleer de wedstrijd aanvangt zal elke speler voorzien zijn van een set pijlen.

2.6 De samenstelling van de pijlen mag veranderd worden gedurende de wedstrijden, enkel en alleen als deze de wedstrijd niet vertragen of hinderen.

2.7 Tijdens éénzelfde beurt mag er niet verwisseld worden van pijlen of de samenstelling ervan, TENZIJ een defect het noodzakelijk maakt om te veranderen.

 

3.  De Dartsblok:

3.1 Een sisal blok zal gebruikt worden. Men is vrij om eender welk merk aan te schaffen.

3.2 Het blok heeft een diameter van 450 mm en het speelveld is afgebakend op 340 mm.

3.3 Het blok is verdeeld in 20 gelijke segmenten vanaf de buitenste draad naar het middelpunt van het blok.

3.4 De nummering van het blok zal aan de rand van het blok, in het midden van elk segment zijn aangebracht. De nummering verloopt kloksgewijs en begint van het bovenste segment. De nummers volgens wijzerzin: 20, 1, 18, 4, 13, 6, 10, 15, 2, 17, 3,19, 7, 16, 8, 11, 14, 9, 12, 5. De nummering is tevens de behaalde score voor dat segment.

3.5 Elk segment is onderverdeeld in een doubles veld, die een binnenbreedte heeft van 8 mm, gezien vanaf de buitenste draad, die zich op 342 mm bevindt. Daar wordt de score dubbel geteld. En een trebles scoreveld waarvan de buitenste draad zich op 107 mm bevindt en waarvan de binnenbreedte 8 mm bedraagt. Hier worden de scores verdrievoudigd.

3.6 In het midden van het bord hebben we nog twee cirkels met respectievelijke binnendiameters van 12,7 mm en 31,8 mm. In de kleinste cirkel bedraagt de score 50 punten en wordt ook aanzien voor een doubles veld. In de andere cirkel bedraagt de score 25 punten.

 

4. De plaatsing van het blok:

4.1 De hoogte van het blok is 1, 73 m horizontaal, ten opzichte van de hoogte van de werplijn, en naar het middelpunt van het blok.

4.2 Het blok wordt opgehangen met het nummer 20 helemaal bovenaan zodanig dat de sector die 20 scoort de zwarte kleur heeft.

4.3 Het bord is voorzien van de standaard kleuren : zwart, beige, rood en groen . Rood en groen worden gebruikt voor de dubbels,trippels en bulls .

4.4 De bedrading dient zo aangebracht te zijn dat ze samenlopen met de begrenzing van elk segment en tegen het oppervlak van het blok.

4.5 Na intensief gebruik van het blok is het aangeraden dit blok te vervangen of te herstellen. Wat bedoelen we met intensief gebruik: ‘indien de bedrading niet goed zichtbaar meer is door de inslag van pijlen, indien er zich bulten beginnen te vormen, of indien er gaten vastgesteld worden in het blok.’

4.6 Indien hier enige betwisting bestaat in zake de staat van het blok of het niet goed hangen ervan, zal men contact opnemen met iemand van het bestuur van “RDB”.

 

5. De werpstand:

5.1 Vanaf het middelpunt van het blok zal er zowel links als rechts een vrije ruimte aanwezig zijn van 70 cm.

5.2 Het blok wordt niet opgehangen tegen een reflecterende achtergrond.

5.3 Voor elke wedstrijd die gespeeld wordt voor “RDB” moet er een werpdrempel aanwezig zijn.

5.4 De werpdrempel wordt bevestigd op 2,37 m evenwijdig met het voorste vlak van het blok. Dit is minimaal 4 cm, maximaal 10 cm hoog en minimum 80 cm breed.

5.5 De lichten die gebruikt worden zullen niet van gekleurde aard zijn en zodanig geplaatst dat ze het zicht van de speler niet hinderen. Ook moeten deze voldoende licht op het blok werpen.

 

6. Het scorebord:

6.1 Het scorebord mag bestaan uit welk materiaal dan ook, zolang er een duidelijke en leesbare optekening kan gemaakt worden van de score.

6.2 Het scorebord wordt dusdanig opgehangen dat de speler vanaf de werpdrempel een duidelijk overzicht heeft van dit bord.

6.3 De scores worden na elke gespeelde leg verwijderd.

6.4 De puntentelling gebeurt op het scorebord en niet op een elektronisch scorebord.

 

7. Keuring van de standen:

7.1 De werpstanden kunnen gecontroleerd worden door het bestuur .

7.2 Indien er opmerkingen zijn wordt er verwacht dat de ploegen hier iets aan doen .

7.3 Indien de opmerkingen genegeerd worden kan dit leiden tot een forfait wanneer er klachten op komen door een tegenpartij .

 

8. Scheidsrechters /Teller:

8.1 De scheidsrechter moet een lid van RDB zijn, elk lid komt hiervoor in aanmerking .

8.2 De scheidsrechter zal zorgen voor het goede verloop van de wedstrijd en zal eventueel optreden tegen te luidruchtige supporters, enkel als de spelers hierom verzoeken.

8.3 De scheidsrechter zal ook toezien op de puntentelling. Bij eventuele betwistingen zal de scheidsrechter met beide ploegen overleg plegen en alsook een beslissing nemen om het verdere goede verloop van de wedstrijden te garanderen.

8.4 Enkel de scheidsrechter schrijft de scores op. De score wordt afgetrokken van het resultaat en de score dient vermeld te worden.

 

9. Het werpen:

9.1 Tijdens het werpen moeten de voeten van de spelers zich volledig achter de werplijn bevinden.

9.2 De pijlen moeten met de hand en van de hand weggegooid worden. En dit wel te verstaan naar het blok.

9.3 Indien aan 1 van bovenstaande punten inbreuk wordt gedaan, zal de score die behaald werd niet tellen.

9.4 Een werpbeurt bestaat erin 3 pijlen na elkaar naar het blok te gooien. Behalve als de eerste of tweede dart het einde van een leg betekent.

9.5 Als na het werpen van gelijk welke dart de punten overschreden worden, die nodig zijn om een leg te beëindigen, mag er niet meer gegooid worden in deze spelbeurt.

9.6 Van zodra een speler een werpbeweging heeft gemaakt en de pijl zijn hand heeft verlaten, geldt dit als zijnde geworpen. En mag deze pijl niet meer gebruikt worden in dezelfde beurt.

 

10. De wedstrijd:

10.1          Een wedstrijd is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

10.2          Leg: de speleenheid voor alle wedstrijden

10.3          Set: best of 5 legs, speler die eerst 3 legs wint is gewonnen

10.4          Wedstrijd: 10 sets, 4 enkelspelen gevolgd door 2 dubbelspelen en tot slot nog 4 enkelspelen

10.5          De thuisploeg start de live score op zodat deze online ingevuld kan worden door beide partijen. Als alle wedstrijden gespeeld zijn zullen alle scores door zowel thuis als uitploeg gecontroleerd worden en bevestigd.

10.6          De spelers moeten aantreden binnen de 3 minuten nadat de oproep voor hun wedstrijd werd gegeven.

10.7          Elke speler heeft recht op 3 oefenbeurten oftewel 9 darts alvorens de wedstrijd aan te vangen.

10.8          De puntentelling wordt gestart van zodra de eerste pijl werd gegooid.

10.9          Bij het begin van een leg wordt voor de enkelspelen 501, en voor de dubbelspelen 701 op het scorebord genoteerd.

10.10      een leg kan alleen beëindigd worden door een speler die uitgooit (de score tot nul herleiden) met een double uitworp.

10.11      De wedstrijd is ten einde wanneer de 10 sets gespeeld zijn .

10.12      De bezoekende ploeg gooit als eerste en zal alle onpare legs van alle onpare sets als eerste gooien. Uitzondering kan bij bekermatchen indien captain's choice van toepassing is .

 

11. Reeksen: (niet van toepassing bij 1 reeks)

11.1          Er wordt gespeeld in drie reeksen : een 1ste reeks. En 2a en 2b.

11.2          Nieuwe ploegen starten steeds in de 2de reeks . 2a en 2b wordt elk jaar onderling verdeeld

11.3          De reeksen worden gelijk verdeeld wat betreft het aantal ploegen .

11.4          Indien er een oneven aantal ploegen inschrijven dan neemt het bestuur de beslissing welke reeks met een oneven aantal ploegen speelt .

11.5          Op het einde van het seizoen wordt beslist welke ploegen overgaan en welke afzakken .

11.6          Normaliter zullen er twee ploegen afzakken van 1ste en van elke 2de reeks 1 ploeg overgaan .

11.7          Indien dit leidt tot een ongelijke verdeling (nieuwe ploegen starten in de 2de reeks en/of er vallen ploegen weg) kan het bestuur beslissen om meer of minder ploegen te laten overgaan/afzakken om tot gelijke reeksen te komen .

11.8          Wel zal er steeds minstens één ploeg moeten afzakken en één ploeg moeten overgaan .

 

12. Puntentelling:

12.1         Een pijl levert slechts punten op indien na het beëindigen van een werpbeurt de pijlpunt in het blok blijft steken of raken.

12.2         Een pijl levert alleen de punten op van het segment waarin de pijl terechtkomt.

12.3         De score is het totaal van alle geldige pijlen die het blok raken na het beëindigen van een werpbeurt.

12.4         De score, alsook de overblijvende punten, worden opgetekend op het scorebord. De score, alsook de overgebleven punten, zijn gehele getallen.

12.5         Op het scorebord mag er geen verwijzing bestaan naar een bepaald segment van het blok waar die punten gescoord worden.

12.6         Van zodra een speler zijn eerste pijl van een gooibeurt heeft gegooid, mag hij enkel nog de scheidsrechter vragen om de score, alsook de overblijvende punten. Hier mag da scheidsrechter ook alleen maar dat antwoorden wat de speler heeft gevraagd.

12.7         De scheidsrechter mag ook geen aanwijzingen geven wat betrekking heeft tot het herleiden van de score tot nul.

12.8         De pijlen blijven in het blok tot de score werd opgetekend of totdat de scheidsrechter de score heeft vermeld. Of indien er onenigheid bestaat omtrent de score. Indien de speler dan toch de pijl heeft verwijderd, is de mening van de scheidsrechter van belang.

12.9         Een protest over de score, nadat de pijl werd verwijderd, is niet geldig.

12.10     Elke score of resultaat moet door de speler en de scheidsrechter worden nagekeken. Dit voordat de volgende gooibeurt wordt aangevangen. Door zijn volgende gooibeurt te starten, aanvaardt die speler de score die werd opgetekend.

12.11     Een speler zal niet gooien vooraleer de volledige score en overblijvende punten van de tegenstander op het scorebord zijn vermeld.

12.12     Wanneer een speler tijdens een werpbeurt meer punten gooit om een leg te beëindigen, wordt er geen score vermeld en blijft die speler het laatst opgetekende puntentotaal behouden.

12.13     Indien een speler na de vereiste double te hebben gegooid om een leg te beëindigen, per vergissing nog darts gooit, zullen die niet in aanmerking worden genomen, omdat de vereiste double om het spel te beëindigen werd geraakt.

12.14     Indien een speler voor zijn beurt gooit wordt de score niet genoteerd, en moet de speler die aan beurt was alsnog gooien.

12.15     De ploeg die wint krijgt 2 punten, de verliezer 0 . Bij een gelijke stand krijgen beide ploegen 1 punt .

12.16     Individuele punten : Er worden per spel 5 punten verdeeld . Elke gewonnen leg is goed voor 1 punt . Indien er geen 5 legs gespeeld worden gaan de resterende punten naar de winnaar . Speelt een speler 2 individuele spellen op 1 wedstrijd, dan worden de punten samengeteld en gedeeld door twee om het eindresultaat te verkrijgen.

 

13. Gedragscodes:

13.1         Alle spelers zullen stilte in acht nemen, alsook geen gebaren of gedragingen vertonen die beledigend of storend zijn voor de tegenstrever.

13.2         Een speler zal zodra de score genoteerd is, zijn pijlen verwijderen uit het blok.

13.3         Alle personen zullen zich buiten de vrije zones bevinden van de werpstand en minstens 60 cm achter de betreffende speler blijven.

13.4         Alleen de scheidsrechter mag zich in deze zone bevinden, indien ook hij het normale zicht van de speler niet stoort. Ook mag hij geen gebaren of geluiden maken die storend kunnen werken op de speler.

13.5          Gebruik van gsm’s tijdens de wedstrijd wordt niet getolereerd ! Niet door de spelers en ook niet door de schrijver !

 

14. Speeldag:

14.1         Indien een speeldag uitgesteld wordt, dient dit gemeld te worden aan de competitieleiding . Laatste inhaalmatch moet gespeeld zijn voor de twee laatse competitiematchen van het seizoen .

14.2         Minstens drie speelgerechtigde leden, van elke ploeg, dienen aanwezig te zijn op het speeladres, en dit uiterlijk om 20u30”, zodat om 20u45” kan begonnen worden met de wedstrijd.

14.3         De 4espeler dient uiterlijk aanwezig te zijn, 5 minuten voor hij moet gooien.

14.4         Indien een der ploegen niet op tijd aanwezig kan zijn, dient ze de verantwoordelijke van de tegenpartij hierover te informeren.

14.5         Indien een ploeg op de aangeduide datum niet kan spelen, dient deze de tegenpartij en de competitieleiding te verwittigen 8 dagen voor de wedstrijd moet gespeeld worden.

14.6         Bij het niet tijdig aanwezig zijn van een ploeg, zonder onderlinge afspraken tussen de ploegen, zal een forfait voor de eerste twee enkelspelen in het voordeel van de aanwezige ploeg genoteerd worden .

14.7         Indien een der ploegen, zonder onderlinge afspraak, niet aanwezig is, uiterlijk om 21u zal dit een volledige forfait zijn in het voordeel van de aanwezige ploeg.

14.8         Het bestuur laat toe, op bovenstaande af te wijken, indien de ploegen dit in onderling overleg overeenkomen. En rekent hierbij op sportief en gezond verstand van de ploegen om zware geschillen te voorkomen.

14.9     Bij eventuele geschillen beslist het bestuur.

 

15. Strafbepalingen:

15.1         In geval een speler of ploeg zich niet houdt aan bovenvermelde reglementen of indien zij een waarschuwing betreffende de reglementen terzijde leggen, kunnen zij door het bestuur worden uitgesloten of het verlies ontvangen voor die wedstrijd.

15.2         Bij het geven van een forfait wordt een boete opgelegd van €25, te betalen aan de Rijkevorselse Darts Bond . Deze boete wordt door de Rijkevorselse Darts Bond doorgestort naar de ploeg die de forfait ontvangen heeft .

15.3         Bij het geven van een derde forfait-match komt er een boete van €50 bovenop, te betalen aan de Rijkevorselse Darts Bond .

15.4         De boetes moeten voldaan zijn binnen de 14 dagen volgend op de forfait . Bij wanbetaling kan dit leiden tot schrapping uit de Rijkevorselse Darts Bond . Bovendien kunnen ploegen én de leden die tot die ploeg behoorden niet inschrijven voor het nieuwe seizoen zolang de boetes niet betaald werden.

15.5         De live uitslagen moeten door de uitploeg gecontroleerd worden en goedgekeurd. Dan kan de thuisploeg deze verzenden.

 

16. Bekerwedstrijden:

16.1         Indien er een gelijke score behaald wordt op een bekerwedstrijd, zal capitan's choice de winnaar bepalen(dit enkel indien er NIET in poulevorm gespeeld word)en wel als volgt:

 • één enkel spel
 • één dubbel spel
 • één enkel spel

16.2         En dit telkens met verschillende spelers (dus 4 spelers)

16.3         De kapiteins zullen op het wedstrijdblad voor aanvang van de capitan's choice de 3 wedstrijden invullen.

16.4         De uitspelende ploeg zal het 1ste spel starten.

16.5         Voor het dubbelspel zal er naar de bull gegooid worden, waarbij diegene die het dichtst bij de bull gooide het dubbelspel mag starten.

16.6         Het 3de spel zal dan door de thuisploeg gestart worden.

16.7         De finale zal gespeeld worden waar de bekerwinnaar van vorig seizoen thuis speelt. Tenzij het bestuur een bekerdag in richt waarbij er meerdere wedstrijden op één dag worden gegooid door verschillende ploegen .

16.8         De vorige winnaar zal als scheidsrechter (teller) fungeren.

16.9         Indien deze terug de finale speelt zal deze ploeg voor andere scheidsrechters zorgen.

16.10     De wisselbeker kan defintief in de wacht gesleept worden indien dezelfde ploeg de beker 3 maal wint binnen de 5 jaar .

16.11     Bekermatchen zijn verplicht te spelen (of er moesten andere afspraken door het bestuur gemaakt zijn). Indien men hier niet aan deelneemt gelden dezelfde regels als bij een forfait-match .

16.12     Trekking van de bekermatchen vindt plaats op de Algemene Leden Vergadering .

 

17. Uitslagen :

17.1         Uitslagen dienen correct ingevuld te worden op rijkevorselsedartsbond.be. Live aanklikken.

17.2         Na de wedstrijd dienen de aanwezige ploegverantwoordelijken deze te controleren en versturen.

17.3        Bij een gelijke eindstand van de competitie of bekerronde, zal eerst worden gekeken naar het aantal gewonnen wedstrijden om een eindwinnaar te kunnen bepalen. Is na deze de stand nog gelijk, dan zal vervolgens naar de onderlinge wedstrijden, ten derde naar de gewonnen games en tenslotte naar de gewonnen legs worden gekeken.

17.4       Op het einde van het seizoen zullen premies toegekend worden op het eindtoernooi en wel als volgt:

 • individueel kampioen per reeks:  20€
 • individueel 2de per reeks:           15€
 • individueel 3de per reeks:           10€
 • hoogste uitworp:                         20€
 • kortste leg :                               20€
 • Meeste 180 :                              20€
 • Bekerwinnaars 1ste (ploeg):         20€
 • Bekerwinnaars 2de(ploeg):          15€
 • Bekerwinnaars 3de(ploeg):          10€

 

         plaats behaald in de ploegencompetitie: (indien 1 reeks gelden de prijzen van de A-reeks)

                                               1ste reeks                           2de reeks

 1e plaats                  50 euro                           40 euro

2de plaats                  40 euro                           30 euro

3de plaats                  30 euro                           20 euro

4de plaats                  20 euro                           10 euro

5de plaats                  10 euro                             5 euro

 

 Prijzengeld dat niet op het eindtoernooi wordt afgehaald word door de bond ingehouden .

 

18. Lidgeld:

18.1          Het lidgeld bedraagt  €12,5 per ingeschreven lid. Er wordt geen geld per locatie, cafe meer gerekend.

18.2          Dit lidgeld wordt overgeschreven of ten laatste betaald op de Algemene Leden Vergadering voor aanvang van het seizoen .

18.3          Nieuwe leden in een bestaande ploeg kunnen ingeschreven worden tot en met de laatste match van de heenronde .

18.4           De nodige gegevens moeten overgemaakt zijn aan iemand van het bestuur voor aanvang van de wedstrijd !
                 Het lidgeld (12,5€) wordt betaald liefst voor aanvang van de wedstrijd . Desnoods kan dit binnen de week na de wedstrijd . Indien geen betaling of te late betaling krijgt de gehele ploeg een forfait opgelegd (inclusief de bijhorende boete voor een forfait)

18.5          De betreffende speler zal pas terug aan de competitie kunnen deelnemen na betaling van het lidgeld.

18.6          De minimum leeftijd van een lid moet 10 jaar zijn. Vanaf deze leeftijd tot zijn/haar 16 jaar dient het lid vergezeld te zijn van 1 van de ouders of wettelijke voogd bij het betreden van een café/zaal. 

19. Ploegen en Stamnummers

19.1        Elke ploeg bestaat uit minimum 4 spelers

19.2        Elke nieuwe ploeg krijgt een stamnummer toegewezen in oplopende volgorde .

19.3        Bij fusie van 2 ploegen wordt er door het bestuur beslist welk stamnummer gehanteerd wordt . Het overblijvende stamnummer verdwijnt .

19.4        Wanneer een ploeg van locatie en/of naam verandert en een meerderheid van de ploeg valt onder deze verandering dan blijft het stamnummer behouden . Bij discussie beslist het bestuur hierover .

19.5        Stamnummers van de ploeg worden gehanteerd met betrekking tot indeling in 1ste of 2dereeks

19.6        Wanneer een ploegnaam niet meer gebruikt wordt kan deze niet door een andere ploeg gebruikt worden in het daaropvolgende seizoen . Er dient zich steeds een pauze van 1 seizoen voor te doen alvorens de betreffende naam terug kan ingeschreven worden . Voor uitzonderingen kan men zich wenden tot het bestuur wiens beslissing definitief is .

  

Met hoogachting
 

 

Het bestuur “RDB”